GDPR

Zásady ochrany osobních údajů:

 

Společnost TOMATEX Otrokovice, a.s. jakožto správce a zpracovatel osobních údajů tímto informuje o zpracovávání osobních údajů ve společnosti TOMATEX Otrokovice, a.s. a o rozsahu práv subjektů údajů souvisejících s tímto zpracováním osobních údajů.

 

TOMATEX Otrokovice, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

Identifikační údaje správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost TOMATEX Otrokovice, a.s., IČ: 25582232, se sídlem Průmyslový areál TOMA, budova 48, tř. Tomáše Bati 1678, 765 02 Otrokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložce č. 3040, dne 16.12.1999, ID datové schránky: ju4t7fq, tel.: 577 662 277, email: tomatex@tomatex.cz.

 

Zpracování osobních údajů:

 

TOMATEX Otrokovice, a.s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje po nezbytnou dobu pouze za stanoveným účelem. Nezbytnou dobou se zpravidla rozumí doba nezbytná k plnění povinností a uplatňování práv, a také doba vyžadovaná právními předpisy.

 

Základní účely zpracování osobních údajů:

 

 • poskytování služeb a plnění smlouvy;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • plnění právních povinností;
 • přímý marketing,
 • ochrana majetku a osob.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou technicky i organizačně zabezpečeny v souladu s právními předpisy. 

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

TOMATEX Otrokovice, a.s. může pověřit třetí osobu k činnosti, při níž dochází ke zpracování osobních údajů – zpravidla se bude jednat o poskytování účetních, právních a IT služeb.

TOMATEX Otrokovice, a.s. může předat osobní údaje osobám, které budou oprávněny k přístupu k osobním údajům (např.  soudy, orgány činné v trestním řízení, a/nebo kontrolní orgány oprávněné k přístupu k informacím).

 

Práva subjektu údajů

 

 • právo získat potvrzení o tom, zda jsou či nikoliv zpracovávány osobní údaje subjektu údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům subjektu údajů;
 • právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných údajů subjektu údajů;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů subjektu údajů, pokud jsou k tomu splněny příslušné podmínky;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů subjektu údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů, a to při splnění podmínek přenositelnosti stanovených GDPR
 • právo subjektu údajů podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze