GDPR

Informování o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost TOMATEX Otrokovice, a.s., IČ: 255 82 232, se sídlem Otrokovice, třída Tomáše Bati 1678, PSČ 765 02, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3040 (dále jako „správce“).

Zpracování osobních údajů správcem probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobními údaji, které bude správce zpracovávat, jsou které vyplníte do kontaktního formuláře. Jedná se o Vaše jméno, email, telefon, údaje v životopise, případně dalších dokumentech (doklad o vzdělání, motivační dopis atd.) vyplněné v kontaktním formuláři, osobním dotazníku nebo i údaje předané osobně v průběhu výběrového řízení.

Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto údaje potřebujeme, abychom Vám mohli odpovědět na Vaši zprávu, dotaz nebo nabídku práce, kterou nám tímto formulářem zasíláte.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu, dokud nevyřešíme Vaši zprávu nebo dotaz a 30 dnů poté. V případě obchodních partnerů budeme zpracovávat osobní údaje po dobu poskytování našich služeb či plnění vzájemné smlouvy a poté po dobu 2 let. V důsledku výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání uchovávány také po jeho skončení za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce. Toto zpracování se tak týká zejména případů, kdy se Správce bude domnívat, že zde hrozí riziko sporu s (neúspěšným) uchazečem o zaměstnání o důvodech jeho nepřijetí, případně pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností v případě kontroly vedené ze strany inspektorátu práce (případně dalších kontrolních orgánů). S ohledem tento účel budou osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchovávány po dobu, kdy bude hrozit možný spor s uchazečem o zaměstnání, respektive kdy je možné postihnout Správce ze strany kontrolních orgánů, tedy obecně až po dobu 2 let od skončení výběrového řízení.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, požádat o výmaz a další práva stanovená v GDPR.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, za účelem využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti, můžete správce kontaktovat na emailu skarka@tomatex.cz.